Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Satysfakcja Gwarantowana albo Zwrot Pieniędzy

Opis obrazu

 

Regulamin promocji

„Płyny Uniwersalne Clean Boom 

SATYSFAKCJA GWARANTOWANA ALBO ZWROT PIENIĘDZY”

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki akcji promocyjnej (zwanej dalej „Promocją”) prowadzonej pod nazwą „Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy”.
 2. Promocja jest organizowana przez Luba sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Twardej 4/294 Warszawa (adres korespondencyjny: ul. Sosnkowskiego 71, 05-300 Mińsk Mazowiecki), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 322903, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 701-03-96-457, kapitał zakładowy 50.000 zł (zwaną dalej „Organizatorem”). Organizator jest jednocześnie fundatorem świadczeń przyznanych w Promocji.
 3. Promocja odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Promocja rozpoczyna się w dniu 31 października 2023 roku i trwa do 30 kwietnia 2024 r. (do godz. 23.59:59) lub do wyczerpania limitu zwrotów, o którym mowa w pkt. 2.2. – w zależności od tego co nastąpi pierwsze („Czas trwania Promocji”). W przypadku zakończenia Promocji przed końcem ostatniego dnia Organizator poinformuje o tym fakcie na stronie www.lubanaturalnie.pl 
 5. Na zasadach opisanych Regulaminem, w ramach Promocji Organizator umożliwia Uczestnikowi otrzymanie zwrotu środków pieniężnych za zakup Produktu bez konieczności fizycznego zwrotu Produktu.
 6. Czas trwania Promocji to okres, w którym powinien być dokonany zakup Produktu („Okres Zakupu Produktu”). Przez dzień zakupu uważa się dzień oznaczony, jako data sprzedaży na dowodzie zakupu Produktu. 
 7. W przypadku braku satysfakcji z Produktu zgłoszenia zwrotów Produktu mogą być dokonywane w terminie 30 dni od daty zakupu, jednak po później niż do zakończenia Czasu Trwania Promocji („Okres Zwrotu Produktu”).
 1. PRODUKTY OBJĘTE PROMOCJĄ
 1. Promocja dotyczy następujących produktów marki LUBA: 
  1. Luba CLEAN BOOM, Uniwersalny płyn do czyszczenia, PEONIA. 600 ml, EAN: 5903968221928;
  2. Luba CLEAN BOOM, Uniwersalny płyn do czyszczenia, MELON & OGÓREK. 600 ml, EAN: 5903968221911;
  3. Luba CLEAN BOOM, Uniwersalny płyn do czyszczenia, JAŚMIN. 600 ml, EAN: 5903968221935

(zwanych dalej “Produktami”).

 1. Liczba zwracanych Produktów objęta niniejszą promocją wynosi 1 000 sztuk. W przypadku, gdy przed upływem Okresu Zwrotu Produktów, pula zwracanych Produktów zostanie wyczerpana, Organizator poinformuje o tym fakcie na www.lubanaturalnie.pl 
 1. WARUNKI UCZESTNICTWA
 1. Z zastrzeżeniem pkt. 3.3, w Promocji może wziąć udział każda osoba fizyczna, która ma ukończone 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych, nabywa Produkt jako konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca aktywny rachunek bankowy, na wypadek ewentualnego zwrotu środków przyznanych w ramach Promocji, zwana dalej “Uczestnikiem”. 
 2. Osoba zgłaszająca udział w Promocji może uczestniczyć w Promocji wyłącznie w imieniu własnym i na własną rzecz oraz musi dokonać zakupu Produktu promocyjnego i posiadać dowód zakupu. 
 3. Z Promocji wyłączone są podmioty gospodarcze oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą nabywające Produkt w ramach prowadzonej działalności. Ponadto w Akcji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora ani inne osoby pozostające z Organizatorem w stosunku cywilnoprawnym, jak również członkowie rodzin tych osób. Za członków rodziny dla celów Regulaminu uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 4. W celu wzięcia udziału w Promocji Uczestnik musi spełnić łącznie następujące warunki:
  1. kupić Produkt w Okresie trwania Promocji;
  2. zachować dowód zakupu Produktu; 
  3. przetestować Produkt zgodnie z pkt. 3.5. i udokumentować tę czynność następująco: 
   1. wykonać co najmniej 1 zdjęcie czyszczonej powierzchni przed użyciem Produktu, w odpowiednim oświetleniu, z oznaczeniem na zdjęciu, w dowolny sposób daty wykonania zdjęcia; 
   2. użyć Produktu; 
   3. wykonać co najmniej 1 zdjęcie czyszczonej powierzchni po użyciu Produktu z zachowaniem warunków jak dla pierwszego zdjęcia;
  4. w przypadku braku satysfakcji z używania Produktu należy dokonać prawidłowego zgłoszenia zwrotu Produktu w Okresie Zwrotu Produktu zgodnie z pkt. 3.8. Regulaminu.
 5. Uczestnik powinien przetestować produkt co najmniej na 2 rodzajach powierzchni lub w przypadku stosowania na jednej powierzchni, w dwóch jej miejscach. Akcją objęte jest wyłącznie korzystanie z Produktu zgodne z instrukcją i środkami bezpieczeństwa podanymi na etykiecie, w tym zgodne z przeznaczeniem Produktu a także ogólnymi zasadami bezpieczeństwa wynikającymi np. z zaleceń producentów przedmiotów do których jest używany Produkt i ogólnymi zasadami postępowania z detergentami. W szczególności Produkt nie powinien być stosowany do powierzchni delikatnych, z surowych, niezabezpieczonych materiałów, wrażliwych na działanie substancji zawartych w Produkcie jak np. naturalne kamienie, drewno, delikatne tkaniny. 
 6. Jeden Uczestnik może tylko jeden raz wziąć udział w Promocji. Uczestnik jest uprawniony do dokonania zgłoszenia zwrotu w Promocji maksymalnie jednego Produktu, niezależnie od tego ile Produktów nabył. Jeden dowód zakupu uprawnia tylko do jednokrotnego zgłoszenia zwrotu, bez względu na to ile osób się nim posługuje. Zgłoszenie zwrotu Produktu przez osobę pozostającą z Uczestnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym pozbawia Uczestnika możliwości zwrotu kolejnego Produktu. 
 7. Skorzystanie z ustawowego prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, pozbawia prawa do skorzystania z Promocji w stosunku do tak zwróconego Produktu.
 8. Zgłoszenia zwrotu dokonuje się poprzez wypełnienie specjalnie dedykowanego formularza kontaktowego dostępnego w na stronie www.lubanaturalnie.pl W formularzu tym należy: 
  1. Wypełnić niezbędne dane wymagane przez formularz (imię nazwisko, adres e-mail), 
  2. W polu treść wiadomości: napisać krótkie uzasadnienie dotyczące spodziewanych przez Uczestnika rezultatów po stosowaniu przez niego Produktu i dlaczego rezultaty te w opinii Uczestnika nie są wystarczające,
  3. Zaznaczyć zgodnie z prawdą i wolą Uczestnika wymagane przez formularz checkboxy m.in.
   1. oświadczenie o zapoznaniu się się z Regulaminem Promocji i akceptacji jego treści;
   2. oświadczenie o spełnieniu wszystkich warunków uczestnictwa w Promocji;
  4. dołączyć do formularza zdjęcia powierzchni wykonane przed i po zastosowaniu Produktu; 
  5. załączyć dowód zakupu potwierdzający zakup zwracanego Produktu w Okresie Zakupu Produktu (paragon, rachunek lub faktura VAT wystawiona na osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, elektroniczny dowód zakupu).
 9. Dokonując zgłoszenia zwrotu Uczestnik potwierdza, że zgłoszone przez niego zdjęcia sprzed i po użyciu Produktu odzwierciedlają rzeczywisty stan faktyczny oraz że uzasadnienie zwrotu jest prawdziwe i nie ma na celu wprowadzenia Organizatora w błąd.
 10. Dowód zakupu potwierdzający dokonanie zakupu Produktu i uiszczenie ceny za Produkt, powinien spełniać co najmniej następujące warunki: 
  1. jest oryginalny i poprawny pod względem formalno-prawnym, tzn. został wystawiony przez sklep, którego nazwa i adres znajdują się na dowodzie zakupu i nie zawiera oznak jego sfałszowania, 
  2. nie jest uszkodzony, w sposób budzący wątpliwości, co do zawartych w nich treści czy ich autentyczności, w szczególności dowód zakupu nie jest rozmazany, niewyraźny, 
  3. jest czytelny;
  4. w wykazie zakupionych produktów na dowodzie zakupu jest słowo pozwalające stwierdzić, iż zakup dotyczył zakupu Produktu, bądź też na dowodzie zakupu widnieje adnotacja przedstawiciela sklepu pozwalająca stwierdzić, iż zakup dotyczy Produktu.

 

 1. Organizator nie ma obowiązku weryfikować spełnienia przez Uczestnika spełnienia warunków promocji, z zastrzeżeniem prawa z pkt. poniżej. 
 2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnik spełnia warunki określone w Regulaminie. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów niezbędnych do prawidłowego uczestnictwa w promocji. Niespełnienie warunków wynikających z Regulaminu lub nieuzasadniona odmowa spełnienia powyższych żądań po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, może spowodować wykluczenie danego uczestnika z promocji z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do świadczeń przysługujących z tytułu promocji. 
 3. Z uwzględnieniem limitu liczby zwrotów wskazanej w pkt 2.2.Regulaminu, Uczestnicy, którzy spełnią wszystkie warunki udziału w Promocji określone w Regulaminie, w tym prześlą w terminie prawidłowe zgłoszenie zgodnie z pkt 3.8 powyżej, otrzymają zwrot pieniędzy o którym mowa pkt. 4.1.
 1. ZWROT ŚRODKÓW 
 1. W celu weryfikacji warunków spełnienia przez Uczestników warunków Promocji Organizator powoła specjalną Komisję („Komisja”) w skład której będą wchodzić osoby powołane przez Organizatora.
 2. Komisja będzie dokonywać oceny dokonanych zgłoszeń, biorąc pod uwagę to, czy spełniają warunki Regulaminu. Spośród zgłoszeń, co do których nie będzie mieć podejrzeń w zakresie ewentualnych naruszeń Regulaminu, będzie decydować o przyznawaniu świadczeń pieniężnych zgodnie z Regulaminem.
 3. Komisja o swojej decyzji w sprawie przyznania świadczenia pieniężnego poinformuje Uczestnika e-mailem na adres podany przez niego w formularzu zgłoszeniowym, w terminie 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia. W przypadku pozytywnej decyzji, Komisja poprosi Uczestnika o podanie jego nr rachunku bankowego, na który mają zostać zwrócone środki z tytułu zakupu Produktu w wysokości zgodnej z dowodem zakupu. Uczestnik w terminie 7 dni od otrzymania decyzji pozytywnej powinien przekazać dane swojego rachunku bankowego. W przypadku decyzji negatywnej Komisja uzasadni przyczyny odmowy przyznania zwrotu środków. 
 4. Po pozytywnej decyzji Komisji oraz otrzymaniu od Uczestnika numeru rachunku bankowego, zwrot pieniędzy zostanie dokonany poprzez przelew na rachunek bankowy Uczestnika, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Organizatora od Uczestnika informacji o danych rachunku bankowego. 
 5. Przyznanie prawa do otrzymania świadczenia pieniężnego zgodnie z Regulaminem, nie oznacza przyznania przez Organizatora, że Produkt posiada jakiekolwiek wady fizyczne, jest niezgodny z umową ani nie oznacza uznania jakichkolwiek roszczeń Uczestnika dotyczących wad fizycznych towaru lub jakichkolwiek innych roszczeń związanych z Produktem promocyjnym. Powyższe postanowienie nie wyłącza uprawnień Uczestników z tytułu rękojmi, przysługujących na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 1. REKLAMACJE 
 1. Wszystkie osoby mają prawo zgłaszać Organizatorowi reklamacje dotyczące ich udziału w Promocji. Reklamacje rozpatruje specjalna komisja powołana przez Organizatora. 
 2. Zaleca się, aby reklamacje były sporządzone w formie pisemnej oraz zawierały imię i nazwisko, dokładny adres, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania. 
 3. Rozpatrywanie reklamacji trwa 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania, włączając w to wysyłkę pisma zawierającego odpowiedź na reklamację. Organizator rozpatrując reklamację, stosować będzie postanowienia Regulaminu. O decyzji Organizatora uczestnik zostanie powiadomiony w formie pisemnej na adres uczestnika podany w reklamacji, chyba że uczestnik wybrał inny sposób komunikacji.
 4. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna. Bez względu na postępowanie reklamacyjne uczestnik ma prawo dochodzić roszczeń przed sądem powszechnym.
 1. DANE OSOBOWE 
 1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników jest Luba sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Twardej 4/294 Warszawa (adres korespondencyjny: ul. Sosnkowskiego 71, 05-300 Mińsk Mazowiecki), NIP 701-03-96-457.
 2. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwanym dalej „RODO”. 
 3. Dane osobowe Uczestnika w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail (oraz nr rachunku bankowego w odniesieniu do Uczestników, którym przyznano zwrot środków za Produkt), będą przetwarzane przez Organizatora, w celach związanych z realizacją Promocji, w tym w celu weryfikacji spełnienia przez Uczestnika warunków udziału wskazanych w Regulaminie oraz przekazania świadczeń przyznanych w ramach promocji i rozpatrywania ewentualnych reklamacji Uczestnika w zakresie sposobu przeprowadzenia Promocji.
 4. Administrator może udostępniać dane osobowe innym podmiotom, świadczącym na jego rzecz usługi wymagające przetwarzania danych, w tym usługi księgowe, usługi prawne, usługi IT oraz usługi wspierające działania marketingowe, przy czym podmioty świadczące ww. usługi przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. Dane osobowe mogą być także udostępniane podmiotom powiązanym z Administratorem oraz podmiotom do tego upoważnionym, na podstawie przepisów prawa.
 5. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b RODO, tzn. jako informacje niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem w związku z akceptacją regulaminu Promocji przez Uczestnika.
 6. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane również, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu realizacji obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa, w tym: 

→ przepisów podatkowych, tj. w celu prowadzenia rachunkowości; dane osobowe są przetwarzane przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, na podstawie których Administrator przetwarza dane osobowe;

→ przepisów dotyczących postępowań reklamacyjnych, tj. przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji dotyczących Promocji, wysyłanie odpowiedzi na reklamację; dane osobowe są przetwarzane do czasu zakończenia postępowania reklamacyjnego.

Dane osobowe Uczestników są przetwarzane również, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, tj. dochodzenia roszczeń - w celu realizacji wszelkich działań przedprocesowych, procesowych oraz egzekucyjnych, zmierzających do zaspokojenia roszczeń lub obrony Administratora; 

 1. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Promocji oraz przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa. 
 2. Okres przetwarzania danych osobowych Uczestników, którzy nie otrzymali zwrotu środków za Produkt i którzy nie wnieśli reklamacji zakończy się z upływem trzech miesięcy od końca Okresu Zwrotu Produktów Promocji. Okres przetwarzania danych osobowych Uczestników, którzy nie otrzymali zwrotu środków za Produkt i którzy wnieśli reklamację zakończy się z upływem okresu przedawnienia podnoszonych przez nich roszczeń. 
 3. Dane osobowe Uczestników, którzy otrzymali zwrot środków za Produkt będą przetwarzane do 5 lat od dnia zakończenia Okresu Zwrotu produktów. 
 4. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 
 5. Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do treści swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany, ograniczenia ich przetwarzania od Administratora, pisząc na adres: ochrona.danych@lshpl.com (wpisując w temacie maila „Promocja-Satysfakcja gwarantowana”). Uczestnik ma prawo także wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych. Oświadczenie o wyrażeniu sprzeciwu należy kierować na adres e-mail wskazany powyżej. 
 6. Podanie danych osobowych przez Uczestnika Promocji jest dobrowolne, przy czym jest ono warunkiem koniecznym udziału w Promocji. 
 7. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO. 
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 1. Warunkiem skorzystania z Promocji jest zapoznanie się z treścią Regulaminu i zaakceptowanie jego treści.
 2. Organizator zastrzega, iż o czasie i fakcie przesłania zgłoszeń udziału w Promocji, jak również wiadomości wymaganych Regulaminem, decyduje zarejestrowanie ich przez system obsługujący stronę Promocji lub serwer pocztowy obsługujący pocztę e-mail Organizatora (data serwera) co oznacza m.in., iż o dacie przesłania zgłoszenia lub wiadomości nie musi decydować rzeczywista data i godzina ich wysłania przez daną osobę, lecz wyłącznie data i godzina ich otrzymania i zarejestrowania przez system.
 3. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. Jeśli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa w sposób odmienny regulują prawa uczestnika lub obowiązki Organizatora – stosuje się je w miejsce postanowień Regulaminu.

Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej  www.lubanaturalnie.pl/ Wszelkie informacje i ogłoszenia dotyczące Promocji będą zamieszczone na stronie internetowej Organizatora pod adresem: www.lubanaturalnie.pl/

Regulamin promocji

 

Zaufane Opinie IdoSell
4.93 / 5.00 453 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-05-15
jestem zachwycona produktami kupuje u państwa już 3 raz i te nowości są super!!!! szybka realizacja.
2024-05-06
Super, szybka obsługa.
pixel